Izdavač

Mirna d.d., Giordano Paliaga 8,
52 210 Rovinj, Hrvatska
T +385 52 702 100
F +385 75 805 634
E uprava@mirna-rovinj.hr

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Burza d.o.o.
Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 4818 408
E web@burza.hr
W web.burza.hr

MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama,
d.d., Rovinj, Giordano Paliaga 8,
Trgovački sud u Pazinu, MBS 040031749, OIB 15761637292
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN HR5824840081107430554,
Erste&Steiermärkische bank, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka IBAN 2424020061100752007,
temeljni kapital 3.680.400,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 368.040, nominalni iznos dionice 10,00 kuna,
predsjednik Nadzornog odbora Ivana Širić, predsjednik Uprave Velimir Vrhovski